Algemene voorwaarden Zuijdam Organizing

 Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook op alle met Zuijdam Organizing gesloten overeenkomsten
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten van Zuijdam Organizing. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde cq. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door Zuijdam Organizing is ingestemd. Onder ‘opdrachtgever ‘ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Zuijdam Organizing in een contractuele relatie staat of komt te staan.
 7. Zuijdam Organizing is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van ) derden. Ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 2 – Offertes en overeenkomsten

 1. Offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. De offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten.
 2. De offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; op basis van een uurtarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. Indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/ of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door Zuijdam Organizing gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 3. Afspraken kunnen door de opdrachtgever tot 48 uur voor aanvang van een afspraak kosteloos worden geannuleerd. Wordt binnen de termijn geannuleerd, dan worden de volledige kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door Zuijdam Organizing, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, dan wel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Zuijdam Organizing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen. Eventuele (financiële ) consequenties van deze wijziging worden tussen partijen vastgelegd.
 7. Opdrachtgever en Zuijdam Organizing komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.4. is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Zuijdam Organizing gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.
 8. Informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer-)gegeven of gedaan. Zuijdam Organizing garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
 9. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden Zuijdam Organizing niet.
 10. In offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen gelden als indicatie. De opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. Indien naar het oordeel van de opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
 11. Zuijdam Organizing is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

 

  Artikel 3 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in Euro’s. Voor de berekening van de kosten in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn de tarieven op de website: zuijdam-organizing.nl leidend.
 2. Standaard zijn bij de trainingsprijs trainingsmateriaal, honorarium trainer, voorbereiding en reistijd en -kosten binnen de gemeente Alkmaar inbegrepen. Buiten de gemeente Alkmaar wordt er € 0,20 per kilometer en eventueel gemaakte parkeerkosten berekend. Voor reistijd meer dan 30 minuten geldt het uurtarief. Huur van lesruimte, gespreksruimte en horeca-arrangement zijn niet bij de prijs inbegrepen.
 3. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Zuijdam Organizing in haar offerte of opdrachtbevestiging (artikel 2.4.) aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Zuijdam Organizing worden gecorrigeerd.
 4. Indien Zuijdam Organizing en de opdrachtgever overeengekomen zijn dat Zuijdam Organizing ten behoeve van de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Zuijdam Organizing gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 4 – Betaling

 1. Zuijdam Organizing factureert bij individuele coaching altijd achteraf. Bij langdurige trajecten factureert Zuijdam Organizing de totale prijs in delen. Door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.
 2. Facturen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij niet(- tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. Een deel van een maand geldt als volle maand.
 3. Bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
 4. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Zuijdam Organizing als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van €200.00 exclusief btw.
 5. In geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is Zuijdam Organizing bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 6. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. Zuijdam Organizing heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

 

Artikel 5 – Uitvoering van diensten

 1. De opdrachtgever is gehouden alle door Zuijdam Organizing verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig te verstrekken aan Zuijdam Organizing. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Zuijdam Organizing verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien Zuijdam Organizing bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever Zuijdam Organizing niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. Eventuele kosten van ( het verkrijgen van ) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Zuijdam Organizing in het verrichten van haar diensten is tekortgeschoten, dient hij dit direct aan Zuijdam Organizing schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Zuijdam Organizing zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Zuijdam Organizing zoals bepaald in deze voorwaarden.
 4. Overeenkomsten die tussen Zuijdam Organizing en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Overeenkomsten die tussen Zuijdam Organizing en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.
 6. Zuijdam Organizing heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in 5.5 te indexeren.
 7. Een overeenkomst als bedoeld in 5.5 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 8. Een overeenkomst als bedoeld in 5.5 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijke worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.
 9. Een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

 

Artikel 6 – Onderzoek en reclame

 1. De door Zuijdam Organizing verrichte diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie weken na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de verrichte diensten niet naar behoren zijn verricht c.q. opgeleverd.
 2. Zuijdam Organizing is aspirant-lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers en op de door Zuijdam Organizing verrichte diensten zijn de beroepscode en klachtenregeling van deze vereniging van toepassing (www.nbpo.nl)

 

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Zuijdam Organizing aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel medebegrepen trainingsmaterialen, bestanden, enz. blijven eigendom van Zuijdam Organizing totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Zuijdam Organizing gesloten overeenkomsten is nagekomen.

 

Artikel 8 – Garantie en aansprakelijkheid

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er steeds sprake van een inspanningsverplichting van Zuijdam Organizing jegens de opdrachtgever. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat van de door Zuijdam Organizing verrichte diensten.
 2. Indien en voor zover er in het kader van de door Zuijdam Organizing verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. Zuijdam Organizing adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.
 3. De door Zuijdam Organizing verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.
 4. Zuijdam Organizing is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van de door de deelnemers geleerde in de training of coaching.
 5. Zuijdam Organizing is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Zuijdam Organizing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Zuijdam Organizing is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Zuijdam Organizing kenbaar hoorde te zijn.
 7. Zuijdam Organizing erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.
 8. Zuijdam Organizing is jegens opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de factuur van de betreffende opdracht, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Zuijdam Organizing van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met Zuijdam Organizing gesloten overeenkomst tegen Zuijdam Organizing doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.
 10. Een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Zuijdam Organizing schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreken waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

 

Artikel 9 – Overmacht

 1. Ingeval van overmacht is Zuijdam Organizing niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een ( telecommunicatie )netwerk of – verbinding of van gebruikte communicatie- systemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Zuijdam Organizing, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 3. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
 4. Als Zuijdam Organizing en/of opdrachtgever haar/hun verplichtingen niet, niet tijdig, of niet behoorlijk kan/kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW dan worden de verplichtingen van Zuijdam Organizing en/of opdrachtgever opgeschort tot het moment dat deze alsnog kunnen worden nagekomen. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden kunnen zowel Zuijdam Organizing als opdrachtgever de opdracht onmiddellijk ontbinden per aangetekend schrijven, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige vorm van schadevergoeding. Indien Zuijdam Organizing reeds gevolg heeft gegeven aan de opdracht rest opdrachtgever slechts de mogelijkheid tot gedeeltelijke ontbinding (voor de toekomst) van de opdracht en is opdrachtgever gehouden Zuijdam Organizing te betalen voor de reeds op basis van de opdracht verrichte werkzaamheden.

 

Artikel 10 – Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Zuijdam Organizing neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onder onrechtmatige vormen van verwerking vallen de aantasting van de gegevens, onbevoegde kennisneming, wijziging, of verstrekking daarvan.
 3. De maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau. Dat betekent dat deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen.
 4. Het privacyreglement van Zuijdam Organizing is te vinden op de website: zuijdam-organizing.nl.
 5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Zuijdam Organizing gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Zuijdam Organizing zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechtere erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Zuijdam Organizing niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Zuijdam Organizing in verband met de training of coaching verstrekt, auteursrechtelijk beschermd is.
 2. Het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het vermenigvuldigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van Zuijdam Organizing of andere rechthebbenden.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Zuijdam Organizing voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

 

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. Zuijdam Organizing is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • Opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet ( volledig ) nakomt;
  • Na het sluiten van de overeenkomst Zuijdam Organizing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
  • Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Zuijdam Organizing kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Zuijdam Organizing kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever –al dan niet voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. Zuijdam Organizing zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 4. Zuijdam Organizing kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.
 5. Bedragen die Zuijdam Organizing heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
 6. Indien Zuijdam Organizing aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiden kosten voor haar rekening.

 

Artikel 13 – Training

 1. Onder ‘ training ‘ wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: alle trainingen, workshops, studiebegeleiding en/of andere bijeenkomsten die door Zuijdam Organizing worden verzorgd.
 2. Zuijdam Organizing behoudt zich het recht voor inschrijvingen voor trainingen zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Zuijdam Organizing behoudt zich het recht voor in geval van onvoldoende inschrijvingen een training af te lasten dan wel deelnemersgroepen samen te voegen. Zuijdam Organizing zal opdrachtgever in een voorkomend geval daarvan tijdig op de hoogte stellen.
 4. Indien een training specifiek voor één opdrachtgever wordt verzorgd, kan Zuijdam Organizing desgewenst het voor de training gebruikte materiaal (presentatie, lesmateriaal, enz.) aan (de organisatie van) de opdrachtgever aanpassen. Het is opdrachtgever toegestaan hierin eenmaal wijzigingen te laten aanbrengen door Zuijdam Organizing.

 

Artikel 14 – Annulering

 1. Afspraken, consulten, studiebegeleiding en/of trainingen kunnen door Zuijdam Organizing steeds worden geannuleerd in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere omstandigheden die Zuijdam Organizing verhinderen de opdracht uit te voeren. Annulering door Zuijdam Organizing geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.
 2. De opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. Annulering door opdrachtgever van haar deelname aan een training is uitsluitend rechtsgeldig indien deze schriftelijk geschiedt. Bij schriftelijke annuleren per post is de datum van de poststempel beslissend voor het tijdstip van annulering. Bij annulering langs elektronische weg is het tijdstip van ontvangst van het bericht door Zuijdam Organizing beslissend voor het tijdstip van annulering.
 3. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, kan opdrachtgever tot uiterlijk vier weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. In geval van annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van een training is opdrachtgever 50% van de deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor de aanvang van een training is opdrachtgever de volledige deelnamekosten (inclusief, indien van toepassing, het horeca-arrangement) verschuldigd.
 4. Bij verhindering of niet deelnemen aan een training door opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer zonder tijdige annulering, is opdrachtgever het gehele bedrag aan deelnamekosten aan Zuijdam Organizing verschuldigd.
 5. In geval opdrachtgever of een door opdrachtgever aangestelde deelnemer niet in staat is een training bij te wonen, is opdrachtgever bevoegd een vervanger te laten deelnemen. Voorwaarde is dat de vervangende deelnemer tot dezelfde functie of doelgroep behoort als de andere deelnemers van de groep. Deze vervanging geldt voor de volledige training.
 6. Individuele gesprekken worden tijdens de plenaire training of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject. Deze afspraken staan vast en zijn bindend.
 7. Data en tijdstippen zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met Zuijdam Organizing via info@zuijdam-organizing.nl.
 8. Bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan alleen Zuijdam Organizing besluiten om een gesprek op een ander moment opnieuw in te plannen.

Annulering van individuele coaching

 1. Gemaakte afspraken die binnen 48 uur voor aanvang worden geannuleerd of niet worden nagekomen, worden 100% gefactureerd bij de opdrachtgever.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Op geschillen die onder de reikwijdte van NBPO Klachtenregeling vallen is deze regeling van toepassing.
 3. Geschillen die niet onder de reikwijdte van de NBPO Klachtenregeling vallen, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Zuijdam Organizing is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.

Zuijdam Organizing 28-12-2021

 

Terug naar 'Welkom'.